NEWSLETTER- REGULAMIN

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH Zasady korzystania z usługi Newsletter 1) Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne. 2) Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com3) Na podany w procesie rejestracji adres email wysłana zostanie informacja z linkiem aktywacyjnym subskrypcji Newslettera.

  4) Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcją przesłaną w wiadomości potwierdzającej zapisanie się do newslettera.

  5) Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem Newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]

  Administrator danych osobowych.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie, przy ul. Szkolnej 13.

  Inspektor ochrony danych

  Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych: [email protected];

  Cele i podstawy przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi Wójt zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

  Okres przechowywania danych

  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Administratora.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. c) prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;

  Informacja o wymogu podania danych.

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera.

  Polityka prywatności

  Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach zostały określone w naszej Polityce Prywatności :

  INFORMACJA DOTYCZĄCA

  OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, 

  dla których administratorem danych jest Wójt Gminy Suchy Las

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13, 62-002 Suchy Las, email: [email protected].
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie: [email protected].
  3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie.

  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c – e ogólnego rozporządzenia.

  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994).

  1. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 roku, poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
   1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
   2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
   3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
  1. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.