Aktualności

Do Rady Sołeckiej Wsi Jelonek

Złotniki, 10.03.2017

 

Zarząd Osiedla Grzybowego

 Rada Sołecka Wsi Jelonek

               Szanowni członkowie Rady Sołeckiej  Wsi Jelonek,

tytułem wprowadzenia chcielibyśmy przypomnieć, że kwestie uspokojenia ruchu tranzytowego przez lokalne ulice Suchego Lasu, były przedmiotem wspólnej troski i zaangażowania wielu społeczników naszej gminy, w tym także członków Rady Sołeckiej Jelonka, chociażby w czasie wspólnych spotkań z władzami Gminy. Chcielibyśmy również przypomnieć , iż również sołtys Jelonka p. Marek Dłużewski , który był i jest  jest Komendantem Straży Gminnej oraz mieszkańcy byli uczestnikami Zebrania Osiedlowego Mieszkańców Osiedla Grzybowego ponad 4 lata temu, w Sali konferencyjnej ośrodka Octopus, wraz z władzami Gminy, kiedy zaprezentowana została  „ Koncepcja uspokojenia ruchu dla Os. Grzybowego” m.in. w postaci tzw. wariantu IIA, którego głównym założeniem było całkowite zamknięcie wjazdu na ulice Sosnową i Muchomorową od strony ul. Złotnickiej. I ta właśnie radykalna koncepcja zyskała wtedy jednoznaczne poparcie mieszkańców, przedstawicieli Policji i  została przyjęta w formie Uchwały mieszkańców Os. Grzybowego. Komendant Straży Gminnej również nie wnosił żadnych zastrzeżeń. Przypominamy również fakt wspólnego spotkania , z naszej inicjatywy, Rady Sołeckiej Jelonek oraz Zarządu Osiedla Grzybowego, na którym przedstawiciele Sołectwa Jelonek uznali, że nie muszą uczestniczyć w dalszych pracach i konsultacjach w tej kwestii, gdyż nie są bezpośrednio zainteresowani.

Następnie, na wniosek jednostek pomocniczych z Suchego Lasu Wójt Gminy zlecił wykonanie kompleksowego i całościowego Projektu zmiany organizacji ruchu, dla obszaru Suchego Lasu, Os. Grzybowego i Jelonka specjalistycznej firmie Lehmann. W czasie zeszłorocznych konsultacji zorganizowanych przez Projektanta i władze Gminy, przedstawiciele Jelonka nie wnosili uwag do prezentowanych rozwiązań dla tej części naszej gminy. Wszystkie dalsze prace w jakich braliśmy udział oraz uzgodnienia konsultacyje z władzami Gminy, zmierzały do wypracowania kompromisowych, skutecznych i technicznie poprawnych rozwiązań,  dlatego dziwi tak zdefiniowane stanowisko autora wpisu z dnia 8.02 br.

W związku z pismem oraz informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Sołectwa Jelonek z dn. 8 lutego br,, które zawierają nieprawdziwe informacje, wprowadzają czytelnika w błąd i mogą spowodować niepotrzebne nieporozumienia, Zarząd Osiedla Grzybowego zwraca się z prośbą o ich sprostowanie.

Po pierwsze: Zarząd Osiedla Grzybowego reprezentuje i  występuje w imieniu mieszkańców Osiedla Grzybowego i kolejną już kadencje pełni swoja rolę w ramach demokratycznie wybranego mandatu.

Po drugie: dyskusja na temat drastycznie zwiększonego i wciąż zwiększającego się ruchu tranzytowego, przez – nie tylko – nasze osiedle, jest stałym elementem rozmów z władzami Gminy od wielu lat.  W tej sprawie mieszkańcy osiedla występowali zarówno indywidualnie jak i w ramach naszego Zarządu do władz Gminy, czego dowodem są podejmowane uchwały Zebrania Osiedlowego Mieszkańców.

Po trzecie: tzw. Projekt Uspokojenia Ruchu na osiedlu Grzybowym jest fragmentem większej całości opracowania projektowego zleconego przez Wójta Gminy Las i  dotyczy kompleksowego rozwiązania dla całego obszaru Suchego Lasu Wschód , Suchego Lasu, Osiedla Grzybowego, Jelonka i nie jest autorstwa mieszkańców osiedla. Projekt opracowała specjalistyczna firma projektowa Lehmann z Konina. Zarząd Osiedla Grzybowego oraz specjalna podkomisja przy zarządzie osiedla, pełni jedynie rolę doradczo-konsultacyjną.

Po czwarte: członkowie Zarządu naszego osiedla brali udział aktywnie w kilkunastu spotkaniach merytorycznych w Urzędzie Gminy także przy udziale innych przedstawicieli pozostałych jednostek pomocniczych Gminy Suchy Las i aktualnie procedowane rozwiązanie projektowe jest efektem wielopoziomowego kompromisu, uwzględniającego w maksymalny sposób interesy bezpośrednich sąsiadów ulicy Sosnowej z Jelonka. W czasie tych spotkań wszyscy mieli szanse się wypowiadać i Państwa stanowisko w żaden sposób nie stało w sprzeczności z naszymi postulatami.

Zwracamy uwagę, że głównym celem Projektu jest  zdecydowane ograniczenie ruchu tranzytowego przez lokalne ulice naszego Osiedla, co w zdecydowany sposób wpłynie na poprawę jakość życia i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, w tym i  Jelonka, którzy korzystają z ulicy Sosnowej.  Zwracamy przy tym uwagę, że przy ulicy Sosnowej zlokalizowane są jedyne obiekty rekreacyjne dla mieszkańców naszych miejscowości, z których korzystają przede wszystkim rodzice i dzieci i zapewnienie bezpieczeństwa jest szczególnie ważne.

W tym roku rozpocznie się proces dalszej silnej urbanizacji w naszym sąsiedztwie, po budowie Leroy Merlin oraz nowych obiektów biurowych na terenie NTPP- budowa nowego osiedla mieszkaniowego w Złotnikach ( na terenie za NTPP) dla  ok. 1500 osób i wdrożenie zmian w organizacji ruchu, które ograniczą tranzyt staje się zadaniem priorytetowym.

W podsumowaniu, wyrażamy naszą nadzieję, że powyższe informacje dadzą czytelnikom waszej strony oraz mieszkańcom, pełny i prawdziwy obraz naszych działań w sprawy organizacji ruchu na osiedlu. Należy zaznaczyć, że są to pierwsze działania mające na celu uspokojenie ruchu tranzytowego na terenie osiedli Gminy Suchy Las i po wprowadzeniu zmian mogą nastąpić konieczne modyfikacje dla dalszej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

                                               Z pozdrowieniami

       za Zarząd

 Małgorzata Salwa- Haibach

Prawodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego

 

 

Bazpłatna mammografia

Budżet 2017 – Osiedle Grzybowe

Dla Osiedla Grzybowego rok 2017 zapowiada się obiecująco. Mieszkańcy ulicy Kruczej mogą liczyć na zakończenie rozpoczętej jeszcze w ubiegłym roku budowy ich ulicy. Z pewnością wszyscy ucieszą się z budowy chodnika w ulicy Jaskółczej, na wykonanie zaplanowano w budżecie kwotę 100 tys. zł (zadanie BI/ WPF/2016/OG/004).

W ramach zadania RK/0085 – 80 tys. zł, utwardzona zostanie płytami betonowymi nawierzchnia odcinka ulicy od ul. Żurawiej do ul. Muchomorowej na wysokości ul. Pawiej.  Zmodernizowana zostanie również skrzynka zasilająca na boisku sportowym – doprowadzenie siły, co ma ogromne znaczenie podczas organizowanych przez Zarząd Osiedla festynów. Zarezerwowano również w budżecie środki (ok. 150 tys. zł) na wykup od Uniwersytetu Przyrodniczego działki u zbiegu ulic Muchomorowej i Jaskółczej, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne dla mieszkańców.

W ramach tzw. środków lokalnych, Zebranie Osiedlowe Mieszkańców przyjęło następujące zadania:

  1. Rozbudowa osiedlowego monitoringu – zainstalowanie kamer na Placu zabaw i boisku sportowym oraz na ul. Nektarowej (5 kamer z montażem) – 30 000 zł
  2. Działalność społeczna integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, sprzątanie osiedla, festyn rodzinny, turniej piłkarski, dofinansowanie kółek zainteresowań i inne oraz zakup wyposażenia do świetlicy – 15 632 zł
  3. „Zdrój wodny” przy Placu zabaw i boisku sportowym – 8 000 zł
  4. Uporządkowanie Placu zabaw: likwidacja trawy i chwastów pod roślinami, wyłożenie agrowłókniną, wysypanie żwirkiem, dodatkowe nasadzenia – 5 000 zł.

Najważniejszym osiedlowym zadaniem będzie jednak wdrożenie projektu zmiany organizacji ruchu w celu zabezpieczenia osiedla Grzybowego przed nadmiernym ruchem tranzytowym – zadanie RK/2019/0022 – 200 tys. zł. Od wielu lat mieszkańcy i Zarząd Osiedla Grzybowego domagają się od wójta podjęcia działań, które ograniczą uciążliwy ruch tranzytowy tranzytowego przez Osiedle Grzybowe (ul. Sosnowa i ul. Muchomorowa). Zgodnie z naszymi przewidywaniami, ruch tranzytowy drastycznie się zwiększył po wybudowaniu i otwarciu Leory Merlin oraz następnych inwestycji na terenie NTPP. Pomimo obietnic ze strony wójta, pism Zarządu, spotkań i rozmów w tej sprawie oraz wykonania na zlecenie wójta „Koncepcji” w ramach zadania lokalnego z budżetu osiedlowego, wójt dopiero w ubiegłym roku wójt zlecił wykonanie projektu ograniczenia ruchu tranzytowego dla naszego osiedla, przy okazji projektu uspokojenia ruchu dla całego Suchego Lasu, Jelonka i Osiedla Grzybowego. Obecnie trwają szczegółowe uzgodnienia tego projektu pomiędzy Gminą a Starostwem Powiatowym. Przypomnę przy okazji, że już trzeci rok z rzędu mamy w budżecie gminy zarezerwowane środki na uspokojenie ruchu.

Mam nadzieję, że w końcu, po prawie dekadzie zabiegów i próśb,  doczekamy się realizacji zadania, o które jako radna i przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego zabiegam wspólnie z członkami Zarządu, radnym Włodzimierzem Majewskim i mieszkańcami. Realizacja tego zadania , właśnie w tym roku budżetowym, jest dla nas mieszkańców szczególnie ważne,  ponieważ to w tym roku,  na 30 hektarowym  terenie za NTPP, rozpocznie się budowa dużego osiedla mieszkaniowego dla ok. 1.700 osób. Pierwsze mieszkania zostaną oddane do użytku wiosną 2018 r. Dla naszego osiedla oznacza to zwiększenie uciążliwości oraz jeszcze większe natężenie ruchu niż dotychczas.

Czas pokaże, czy zaplanowane zadania budżetowe zostaną przez wójta zrealizowane.

Większość z wymienionych zadań inwestycyjnych udało nam się wprowadzić do tegorocznego budżetu, dzięki jednoznacznej i konsekwentnej postawie koalicji radnych INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM .