Aktualności

Od 1 stycznia 2017 zmiana stawek za odpady komunalne

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 1 stycznia 2017 roku. Możliwość ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty przez rodziny wielodzietne!

Urząd Gminy Suchy Las informuje, iż zgodnie z uchwałą nr XXV/286/16 Rady Gminy Suchy Las z 15 grudnia 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 8227) z dniem 1 stycznia 2017 roku zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2017 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi miesięcznie:

  • w przypadku osób, które zadeklarowały selektywne zbieranie odpadów – 13,00 zł
    od osoby,
  • w przypadku osób, które zadeklarowały nieselektywne zbieranie odpadów – 25,00 zł od osoby.
Uwaga! Zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji!

Uchwalona przez Radę Gminy Suchy Las zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z obowiązku nałożonego w art. 6 r ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) wskazującego, iż system gospodarki odpadami na terenie gminy jest finansowany wyłącznie ze środków uzyskanych z opłaty za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z prawem Gmina Suchy Las może oddawać zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone tylko do tzw. spalarni (instalacji termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych) w Poznaniu oraz Biokompostowni. Wskazane przez ww. instalację wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów są o około 30% wyższe w porównaniu do obowiązujących w poprzednich latach. Wzrastająca ilość wytwarzanych odpadów na terenie naszej Gminy, oraz wzrastające ceny związane z obsługą gospodarki odpadami sprawiają, że opłata w dotychczasowej wysokości nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Suchy Las.

Rodzina wielodzietna może skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty.

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie uchwały Rady Gminy Suchy Las XXV/287/2016 z 15 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 8228) rodzinom wielodzietnym, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359) przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku w wysokości 2 zł miesięcznie za osobę od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny. Oznacza to pozostawienie dla dużych rodzin stawki w dotychczasowej wysokości, tj. 11 zł. Skorzystanie ze zwolnienia wymaga złożenia przez właściciela nieruchomości zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikiem stanowiącym oświadczenie o uprawnieniu do zastosowania zwolnienia.Stosowne formularze pobrać można w siedzibie Urzędu Gminy ul. Szkolna 13 Suchy Las, jak i ze strony internetowej www.suchylas.pl

Obierki po warzywach i owocach – również można segregować.

Informujemy również, iż odpady z przygotowania posiłków takie jak obierki po warzywach czy owocach mogą być umieszczane w pojemnikach na odpady zielone. Zachęcamy mieszkańców do rozszerzenia segregacji o wyżej wskazane odpady, co pozwoli na zmniejszenie ilości bardzo drogich w zagospodarowaniu odpadów zmieszanych.

Płatności

Przypominamy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w następujących terminach:

– do 28 lutego – za styczeń i luty

– do 30 kwietnia – za marzec i kwiecień

– do 30 czerwca – za maj i czerwiec

– do 31 sierpnia – za lipiec i sierpień

– do 31 października – za wrzesień i październik

– do 31 grudnia – za listopad i grudzień

Opłatę należy wnosić na otrzymany indywidualny numer konta.

Opłatę można również uiszczać w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchym Lesie, przy ul. Młodzieżowej 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Wigilia Osiedlowa 2016

Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy– zdjęcia

Zbiórka świątecznych choinek

Urząd Gminy Suchy Las informuje mieszkańców, iż na terenie gminy zlokalizowane zostaną kontenery, w których każdy mieszkaniec gminy będzie miał możliwość bezpłatnego pozostawienia świątecznych drzewek (choinek)
Kontenery zostaną podstawione w następujących miejscach:

• u zbiegu ulic Muchomorowej i Nektarowej w Złotnikach,
• przy osiedlu Poziomkowym w Suchym Lesie (skrzyżowanie ulic Malinowej i Aroniowej),
• u zbiegu ulic Leśnej i Sprzecznej w Suchym Lesie,
• oraz w Biedrusku w miejscach określonych przez zarządców wspólnot mieszkaniowych.

W powyższych lokalizacjach kontenery znajdować się będą w dniach:
• od 7 do 9 stycznia 2017 roku,
• od 28 do 30 stycznia 2017 roku.Ponadto możliwe jest dostarczenie przez mieszkańców choinek do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Golęczewskiej w Chludowie, gdzie zostaną one odebrane nieodpłatnie.

PSZOK czynny jest w następujących godzinach:

• w poniedziałki od 8.00 do 17.00,
• od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00,
• oraz w soboty od 9.00 do 12.00
(z wyłączeniem dni świątecznych).

UWAGA! Choinki muszą być bez doniczek, ozdób, lampek itp.!!!
USŁUGA PŁATNEGO ODBIORU IND YWIDU ALNIE Z NIERUCHOMOŚCI

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej przygotował możliwość odpłatnego odbioru świątecznych choinek z indywidualnych nieruchomości, na podstawie złożonego zlecenia (pisemnie w kasie ZGK przy ul. Młodzieżowej 1 w Suchym Lesie lub mailowo:biuro@zgksuchylas.eu, oraz po wniesieniu opłaty na nr konta
bankowego: 80-9043-1054-2054-0038-2308-0001). Koszt jednorazowego odbioru to 20,00 zł brutto. Zbiórki odbywać się będą w każdy poniedziałek od 4 stycznia do 8 lutego 2017 roku.

Uwaga! Na zleceniu należy wpisać wybrany termin, w którym usługa ma zostać zrealizowana. W dniu zbiórki, choinki muszą być wystawione przed posesją do godz. 7.00 (choinki bez doniczek, ozdób, lampek itp.).

*Warunkiem zrealizowania zlecenia jest wniesienie odpowiedniej opłaty na rachunek ZGK